Przedszkole “PROMYK SŁOŃCA” z okazji 70-lecia, ogłasza KONKURSY również za naszym pośrednictwem. Serdecznie namawiamy do wzięcia udziału

Przedszkole “PROMYK SŁOŃCA” z okazji 70-lecia, ogłasza KONKURSY również za naszym pośrednictwem. Serdecznie namawiamy do wzięcia udziału

Przedszkole “PROMYK SŁOŃCA” z okazji 70-lecia, ogłasza KONKURSY również za naszym pośrednictwem. Serdecznie namawiamy do wzięcia udziału

„PRZEDSZKOLE BYŁO/JEST DLA MNIE …”
„MOJA RODZINA TO …”
KONKURS LITERACKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „PROMYK SŁOŃCA” W DZIWNOWIE

Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie organizuje konkurs literacki obejmujący tematy:
1. „Przedszkole było/jest dla mnie …”
2. „Moja rodzina to …”

Do udziału zapraszamy rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola oraz dzieci
i dorosłych będących absolwentami placówki w Dziwnowie.

Celem konkursu jest wspieranie założeń wychowawczo-dydaktycznych programów realizowanych w przedszkolu oraz odnoszących się do zadania głównego na rok szkolny 2017/2018, jakim jest „Przedszkole i rodzina – współdziałanie środowisk wychowawczych podstawą harmonijnego rozwoju dziecka jako priorytet w siedemdziesięcioletniej działalności Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Razem w rodzinie
i w przedszkolu” realizowanego w „Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie
w roku szkolnym 2017/2018.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac literackich w formie opowiadania, kartki
z pamiętnika, wiersza lub listu. Prace powinny odzwierciedlać osobiste refleksje związane
z przedszkolem lub rodziną.

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. Dla uczestników konkursu przewidywane są nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

I. ORGANIZACJA

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
Osoby odpowiedzialne: Beata Arczyńska i Katarzyna Kołakowska.

II. CELE KONKURSU

• Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
• Wspieranie działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola poprzez włączanie członków społeczności lokalnej w proces edukacyjny realizowany w przedszkolu.
• Wskazanie znaczenia rodziny w życiu społecznym.
• Uatrakcyjnienie form współdziałania środowisk wychowawczych.
• Pogłębianie współpracy przedszkola z rodziną.
• Kształtowanie postaw społecznych i prorodzinnych.
• Autoprezentacja zdolności literackich uczestników konkursu.

III. UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola w Dziwnowie oraz dzieci i dorośli będący jego absolwentami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

• każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie – prace zbiorowe nie będą rozpatrywane,
• każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową z każdego tematu,
• forma pisemna prac: opowiadanie, kartka z pamiętnika, wiersz lub list,
• prace mogą być napisane odręcznie lub na komputerze – czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
• każdą pracę konkursową należy opisać na odwrocie podając dane osobowe:
 imię i nazwisko
 wiek autora
 adres zamieszkania
 numer telefonu,
• do każdej pracy należy dołączyć – przyczepić załącznik będący:
 zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia,
 zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy,
 zgodą na nieodpłatną publikację pracy,
(brak w/w załącznika powoduje wykluczenie pracy z konkursu),
• Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” zobowiązane jest zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o konkursie wraz z dokumentami do pobrania.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

• zgodność z tematem konkursu,
• oryginalność prezentowanych treści,
• walory literackie,
• inwencja twórcza,
• zgodność pracy z formą określoną w regulaminie.
Konkurs przeprowadza, a następnie dokonuje oceny i ogłasza jego wynik specjalnie powołana Komisja Konkursowa.
Decyzje Komisji są ostateczne.

VI. TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

• termin nadsyłania prac upływa 20.04.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego!),
• prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganym załącznikiem
na adres:
Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”, ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów
z dopiskiem „Konkurs literacki”,
• prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane,
• w konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach,
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

VII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych laureatom za I, II i III miejsce mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia Organizatora Konkursu. Nie określa się i nie ogranicza liczby wyróżnionych miejsc. Fundatorem nagród jest Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”
w Dziwnowie oraz Rada Rodziców działająca w przedszkolu.

VIII. MEDIA

Organizatorzy zobowiązują się do upowszechniania informacji o konkursie i jego wynikach
w mediach, w ramach posiadanych możliwości i środków.

IX. KOSZTY

• koszt przesyłki pokrywa uczestnik,
• koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik.

X. UWAGI KOŃCOWE

• Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
• Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.dziwnow.pl).
• Wręczenie nagród połączone z wystawą nadesłanych prac nastąpi podczas uroczystych obchodów 70-lecia Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca”
w Dziwnowie (o dokładnej dacie organizator konkursu poinformuje w późniejszym terminie).

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie literackim: „Przedszkole było dla mnie…”, „Moja rodzina to…” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych:

………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

………………………………………………………….
(podpis przedstawiciela ustawowego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych
w ramach działań prowadzonych przez organizatora konkursu

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm), Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie jest administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu w celu realizacji jego postanowień określonych w Regulaminie Konkursu i wydanie przyznanych nagród.

Będąc uczestnikiem konkursu zostałam/łem poinformowana/ny o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

…………………………………………………… …………………….….………………………………………
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Zgoda na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przesłanej w ramach
konkursu literackiego

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy

………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej Organizatorów konkursu. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.
…………………………………………………… …………………….….………………………………………
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
images (1)

images

pobrane.jpg2

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl